look at this website relojes de imitacion have a peek at this site repliki zegarków advice richard mille replica important link patek philippe replica.

Pensjonat Amelia

e-mail: recepcja@pensjonatamelia.pl
www: pensjonatamelia.pl ameliapensjonat.pl
Data wydruku: 2021-12-05 05:11:05

Regulamin

 

Pensjonat Amelia**

Kulczyńskiego 2

38-440 Iwonicz Zdrój


REGULAMIN PENSJONATU

I.PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania
  na terenie Pensjonatu Amelia** i jest integralną częścią umowy, zawieranej poprzez podpisanie karty meldunkowej, jak i również poprzez dokonanie rezerwacji i/lub zapłatę zadatku lub całej należności za pobyt w Pensjonacie Amelia**.
  Dokonując w/w czynności Gość potwierdza, iż zapoznał się i w pełni akceptuje warunki tego Regulaminu oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania.
 1. Regulamin dotyczy wszystkich osób przebywających na terenie Pensjonatu Amelia**.

II.DOBA W PENSJONACIE

 1. Pensjonat wynajmuje pokoje na doby, która trwa od godziny 14:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 dnia następnego.
 2. Życzenie przedłużenia pobytu, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 10:00, najpóźniej w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju. Życzenie Gościa zostanie uwzględnione w miarę posiadanych możliwości. W przypadku nieuwzględnienia życzenia Gościa przedłużenia doby Gościowi nie przysługują względem Pensjonatu żadne roszczenia.
 3. Pozostanie w pokoju lub pozostawienie rzeczy poza godzinę 11:00 jest traktowane jako przedłużenie pobytu Gościa o kolejną dobę – opłata według cennika.
 4. Jeśli Gość nie opuści pokoju do godziny 11:00 w dniu wyjazdu i nie przebywa
  w pokoju, a Pensjonat nie jest w stanie zapewnić mu przedłużenia pobytu,
  i gdy Recepcja nie może nawiązać kontaktu z Gościem, Pensjonat zastrzega sobie możliwość spakowana rzeczy Gościa (przez komisję powołaną wśród odpowiednich pracowników) i przechowania do czasu powrotu Gościa.
 5. Przekazanie przez Gościa pokoju innym osobą jest zakazane, nawet jeśli nie upłynęła doba, za którą Gość uiścił opłatę.
 6. Osoby niezameldowane w Pensjonacie mogą przebywać w pokoju Gościa  w godzinach 7.00 – 22.00. Przebywanie po 22:00 osoby/osób niezameldowanych  w pokoju Gościa jest równoznaczne z dokwaterowaniem ich do danego pokoju,  za co Gość zostanie obciążony dodatkową opłatą – według cennika.
 7. Pensjonat zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył Regulamin, albo też w inny sposób zakłócił spokój w Pensjonacie, wyrządził szkodę w mieniu Pensjonatu lub zakłócił prawidłowe jego
 8. Pensjonat może natychmiast odmówić dalszego świadczenia usług osobie której zachowanie zakłóca spokojnemu pobytowi innych Gości.
  W przypadku decyzji
  o odmowie dalszego świadczenia usług przez Pensjonat z w/w przyczyn, Gość jest zobowiązany do opuszczenia Pensjonatu oraz do uregulowania należności za cały pobyt zgodnie z dokonaną rezerwacją w trybie natychmiastowym.
 9. Pensjonatowi przysługuje ustawowe prawo zastawu na rzeczach wniesionych przez Gościa do Pensjonatu, w przypadku opóźnienia
  lub nieuregulowania należności za świadczone usługi.
 10. W Pensjonacie obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godziny 22.00 do 6.00 dnia następnego. Jeśli planują Państwo powrót w godzinach
  od 22.00 do 6.00 prosimy o zgłoszenie tego na Recepcji.
 11. W Pensjonacie jest zainstalowany system monitoringu wizyjnego, który służy poprawie bezpieczeństwa Gości. Dane pozyskane z monitoringu
  są usuwane po 14 dniach od daty ich rejestracji

III. REZERWACJA I MELDUNEK – POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Gość Pensjonatu zobowiązany jest do okazania pracownikowi Recepcji przed zameldowaniem, dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość.
  Jeśli Gość odmawia okazania dokumentu pracownik Recepcji ma obowiązek odmówić zameldowania Gościa, przekazania pokoju oraz wydania kluczy.
 1. Przy zameldowaniu Gościa w Pensjonacie wymagana jest 100% płatność
  za cały zarezerwowany pobyt. Wpłaty za pobyt mogą być: wpłacane na konto Pensjonatu
  w formie przelewu bankowego, gotówki lub kartą kredytową.
 1. Goście mogą korzystać nieodpłatnie z sali do ćwiczeń (w czasie diet)/sali bilardowej, rowerka stacjonarnego, stepera, bieżni
  oraz bezprzewodowego Internetu.
 2. Goście Pensjonatu nieodpłatnie mogą wypożyczać w recepcji: żelazko i deskę do prasowania,  suszarkę do włosów, leżaki oraz czajnik.
 3. Sauna jest dostępna tylko dla osób dorosłych lub osób, które ukończyły 15 rok życia i mogą tam przebywać wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Opłata za korzystnie z sauny zgodnie z cennikiem.
 4. Po spełnieniu warunków zawartych w Potwierdzeniu Rezerwacji (dokonanie przedpłaty, preautoryzacji karty) rezerwacja ma status rezerwacji gwarantowanej.
 5. Pensjonat akceptuje zwierzęta – opłaty według cennika. Gość ponosi pełną odpowiedzialność za zwierzęta w tym pełną odpowiedzialność
  za szkody wyrządzone przez nie w mieniu Pensjonatu oraz/lub szkody wyrządzone Pracownikom Pensjonatu oraz/lub szkody wyrządzone innym Gościom i osobom przebywającym na terenie Pensjonatu.

 

IV. WARUNKI REZERWACJI, ANULOWANIA REZERWACJI, PŁATNOŚCI ZA REZERWACJĘ ORAZ WAŻNOŚCI REZERWACJ1

1. Rezerwacji pobytu w Pensjonacie można dokonać poprzez:

2. Po dokonaniu rezerwacji bezpośrednio przez Recepcję Pensjonatu zostanie przesłany na wskazany przez Gościa adres e-mail lub numer telefonu dokument/wiadomość będący/a potwierdzeniem rezerwacji.

3. Warunkiem koniecznym dla zagwarantowania rezerwacji jest uiszczenie przez rezerwującego pobyt Gościa przedpłaty (zadatku) w wysokości  wskazanej w potwierdzeniu rezerwacji.

Rezerwacje dokonywane za pośrednictwem portali rezerwacyjnych oraz strony internetowej mogą mieć różnie wyznaczoną kwotę przedpłaty (zadatku) widoczną przy rezerwacji.

4. Przedpłata (zadatek) powinna być wpłacona na konto Pensjonatu w formie przelewu bankowego, opłacona kartą kredytową bądź gotówką w kasie Recepcji do maksymalnie 7 dni od daty rezerwacji. Za datę dokonania przedpłaty uznaje się datę uznania rachunku bankowego Pensjonatu, przyjęcia gotówki do kasy lub obciążenia karty kredytowej Gościa. W przypadku, gdy rezerwacja jest dokonana na mniej niż 7 dni przed datą przyjazdu zasady przedpłaty (zadatku) są uzgadniane z Recepcją.

5. Dane do przelewu:


Amelia Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Kulczyńskiego 2

Konto: Bank Spółdzielczy Niechobrz: 13 9163 0009 2001 0012 0854 0001

6. W przypadku braku pełnej wymaganej wpłaty w określonym terminie, bądź braku środków na karcie kredytowej, rezerwacja może zostać automatycznie anulowana.

7. Pozostałą należną do zapłaty kwotę należy uiścić przy zameldowaniu gotówką lub kartą kredytową.

8. Warunki anulowania/zmian rezerwacji dokonanych:

a) Mailowo lub telefonicznie bezpośrednio w Recepcji - w przypadku rezygnacji z zarezerwowanego indywidualnego pobytu krótszego niż 7 dób Pensjonat zwraca:

b) Online za pośrednictwem portali rezerwacyjnych oraz strony internetowej:

9. Oferty niestandardowe, oferty specjalne, oferty indywidualnie dłuższe niż 6 dób - warunki anulacji/zmian rezerwacji:

 1. Zwrot przedpłaty nastąpi w formie przelewu na wskazany przez Klienta rachunek bankowy lub zwrotu na kartę w przypadku rezerwacji opłaconej kartą kredytową.
 2. W przypadku skrócenia pobytu w Pensjonacie – bez względu na przyczynę skrócenia pobytu - Gość oprócz ceny za dotychczas zrealizowany pobyt, będzie obciążony dodatkowo opłatą równą 100% ceny niezrealizowanego pobytu zgodnie z dokonaną rezerwacją.  Wpłacone kwoty
  nie podlegają zwrotowi.
 3. W przypadku skrócenia pobytu/rezygnacji z pobytu na wczasach z dietą owocowo – warzywną z przyczyny niezakwalifikowania do diety przez lekarza, dietetyka Pensjonat obciąży Gościa kwotą 30% wartości pobytu(wartość przedpłaty) plus kwotą za zrealizowane świadczenia w czasie pobytu.
 4. W przypadku niestawienia się Gościa Pensjonatu w dniu przyjazdu, przedpłata w całości przepada, a rezerwację uważa się za anulowaną.
  W takim wypadku Pensjonat ma prawo żądania opłacenia przez Gościa, który nie stawił się w Pensjonacie w dniu przyjazdu całości lub części opłaty za pobyt zgodnie z dokonaną rezerwacją (np. w przypadku gdy Pensjonat nie ma możliwości niezwłocznego wynajmu uprzednio zarezerwowanego pokoju innemu Gościowi).
 5. Wszelkie wpłacone przedpłaty są udokumentowane w następujący sposób:

14. Rezygnacja bądź anulacja z zarezerwowanych, lecz nie zapłaconych usług stanowi anulację kosztową.

15. Koszty anulacji rezerwacji mają charakter sankcyjny, odszkodowawczy z tytułu naprawienia szkody poniesionej przez Pensjonat w wyniku rezygnacji z usług.

16.Rezerwacją kosztową Pensjonat obciąża Gościa rezygnującego z usług.

17. Czynność ta udokumentowana jest notą obciążeniową, opiewającą na wartość brutto niewykonanej usługi.

18. W przypadku grup zorganizowanych warunki anulacji zawarte są w odrębnych umowach w formie pisemnej.

 V.ODPOWIEDZIALNOŚĆ GOŚCI

 1. Dzieci w wieku poniżej 14 lat na terenie Pensjonatu powinny znajdować się pod stałym nadzorem opiekunów prawnych. Opiekunowie prawni ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za wszelkie szkody wyrządzone przez dzieci.
 2. Gość Pensjonatu ponosi pełną odpowiedzialność materialną i prawną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów, wyposażenia i urządzeń Pensjonatu oraz wszelkie zanieczyszczenia pomieszczeń powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających Go osób. Pensjonat zastrzega sobie prawo do dokonania rzetelnej wyceny szkód/zanieczyszczeń i obciążenia nimi Gościa. Pensjonat zastrzega sobie prawo do obciążenia karty płatniczej Gościa za wyrządzone szkody stwierdzone po jego wyjeździe, a w przypadku braku danych karty, Pensjonat ma prawo wystąpić do Gościa o finansowe odszkodowanie w tym zakresie.
 3. W ramach bezpieczeństwa pożarowego zabronione jest używanie w pokojach i innych pomieszczeniach Pensjonatu: świeczek, grzałek i innych urządzeń elektrycznych, nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Powyższe nie dotyczy ładowarek
  i zasilaczy urządzeń RTV oraz komputerowych
 4. Opuszczając pokój Gość każdorazowo powinien upewnić się, że zakręcił wszystkie krany oraz pozostawił okna i drzwi zamknięte.
 5. Gość zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

 

WAŻNE!

W całym obiekcie obowiązuje bezwzględny zakaz palenia papierosów oraz używania otwartego ognia. Złamanie zakazu przez Gościa lub osobę odwiedzającą Gościa jest równoznaczne ze zgodą Gościa na pokrycie kosztów dearomatyzacji pomieszczenia w wysokości 1.500 złotych.

 

 1. Pensjonat Amelia jest obiektem wyposażonym w system wczesnego ostrzegania
  i wykrywania dymu i ognia, bezpośrednio połączonym z jednostką straży pożarnej. Wywołanie alarmu przez Gościa lub osoby go odwiedzające przez niewłaściwe użytkowanie pokoju o których mowa powyżej narazi Gościa na poniesienie ewentualnych kosztów związanych z wywołaniem alarmu i jego odwołaniem oraz przyjazdem jednostek straży pożarnej.
 2. W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających.
 3. W Pensjonacie nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.
 4. Prowadzenie na terenie Pensjonatu akwizycji i sprzedaży obnośnej bez uzyskania uprzedniej zgody jest zakazane.
 5. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w pokojach Pensjonatu, ich wyposażeniu poza nieznacznym przestawieniem mebli i wyposażenia, nie naruszając przy tym ich funkcjonalności i bezpieczeństwa Gości i Pracowników Pensjonatu

 

VI.ODPOWIEDZIALNOŚĆ PENSJONATU

 1. Pensjonat ma obowiązek zapewnić:

           - śniadanie: 8:00 – 10:00
           - obiad: 13:00 – 14:00
           - obiadokolacja: 16:00 – 17:00
           - kolacja: 17:30 – 18:30

W Pensjonacie obowiązuje całkowity zakaz wynoszenia ze stołówki posiłków, sztućców, naczyń do pokoi.

W przypadku nie wykorzystania przez Gościa posiłku/posiłków w danym dniu, które wchodzą w skład pakietu/są dokupione Gościowi nie przysługuje zwrotów kosztów w tym zakresie.

 1. Na życzenie Gościa Pensjonat świadczy nieodpłatnie następujące usługi:
 1. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w pokoju oraz na pozostałym trenie Pensjonatu.
 2. Pensjonat nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenie lub utratę samochodu
  lub innego pojazdu należącego do Gościa oraz przedmiotów w nim pozostawionych
  na parkingu.

VII. REKLAMACJE

 1. Pensjonat świadczy usługi zgodnie z opracowanymi i przyjętymi standardami.
  W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o bezzwłoczne zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi odpowiednią reakcję.
 2. Wszelkie reklamacje powinny zostać zgłoszone na piśmie do Managera lub pracownika Recepcji.
 3. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ustawowym terminie 14 dni od daty jej złożenia.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów pomiędzy Gościem a Pensjonatem jest sąd właściwy dla siedziby Plusk Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa.

VIII. INFORMACJE DODATKOWE

 1. Obowiązek informacyjny na podstawie art. 13 ust.1 i 2 oraz art. 14 RODO - przetwarzanie danych osobowych w Pensjonacie:
 2. Administrator Danych:

Amelia Polska Sp. z o.o. Sp. Komandytowa

38-440 Iwonicz Zdrój, ul. Kulczyńskiego 2

Kontakt e-mail: marketing@pensjonatmamelia.pl tel. 517 767 359

 1. Pozyskanie danych osobowych:

Dane osobowe Gościa zostały pozyskane w drodze kontaktu Gościa z Pensjonatem drogą telefoniczną, mailową, osobiście, poprzez formularz kontaktowy, poprzez złożenie rezerwacji online przez stronę Pensjonatu,  lub poprzez portal rezerwacyjny, a także od spółek partnerskich i innych podmiotów współpracujących.

 1. Cel przetwarzania danych osobowych Gościa:

a) W celu realizacji zawartej z Pensjonatem umowy w formie karty rejestracyjnej/ meldunkowej (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c, lit. f, RODO (rozumiane jako Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE),
a w szczególności:

b) Zgodnie z prawnie usprawiedliwionym celem Administratora (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO):

c) Zgodnie z wyrażoną przez Gościa zgodą (podstawa prawna - art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

 1. Podanie danych:

Podanie przez Gości danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie uniemożliwiało zawarcie umowy oraz skorzystanie z usług oferowanych przez Administratora Danych.

 1. Wymagane jest podanie następujących danych:

a) dane pobierane na kartach rejestracyjnych/meldunkowych: Imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, a także dane kontaktowe jak numer telefonu i/lub email – do celów związanych z obsługą rezerwacji, a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych. Jeśli Gość korzysta z parkingu może dodatkowo zostać poproszony o podanie numeru rejestracyjnego pojazdu; Dane firmowe: nazwa i adres podmiotu oraz nr NIP w celu wystawienia faktury. W przypadku pobytu osób poniżej 18 roku życia Pensjonat może poprosić o podanie danych osoby niepełnoletniej takich jak: imię i nazwisko, narodowość i data urodzenia. Dane takie może nam przekazać wyłącznie osoba dorosła;

b) dane pobierane przy rezerwacji telefonicznej lub e-mail: imię, nazwisko, numer telefonu i/lub adres e-mail, ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;

c) dane pobierane przy rezerwacji online dokonywanej przez stronę www Pensjonatu: imię, nazwisko, adres zamieszkania, kraj numer telefonu
i adres email oraz dane dotyczące karty płatniczej (imię, nazwisko, rodzaj karty, numer karty i data ważności karty – miesiąc i rok oraz kod zabezpieczający CVV , a także ilość osób, data pobytu, rodzaj pokoju, zlecenie preferencji lub usług dodatkowych;

d) dane pobierane w formularzu kontaktowym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, treść wiadomości; dane pobierane prze rezerwacji grupowej:

Dane podmiotu (nazwa, adres, numer NIP) jako organizatora, dane osoby do kontaktu ze strony organizatora (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mai), dane opiekuna grupy (imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail - w przypadku gdy jest to inna osoba niż do kontaktu ze strony organizatora) oraz imiona i nazwiska uczestników grupy wraz z ich ewentualnym numerem dokumentu w zależności od rodzaju zawartej umowy;

e) dane pobierane przy zleceniu imprezy: imię, nazwisko, seria i numer dowodu tożsamości, dane kontaktowe (numer telefonu, adres e-mail), adres zamieszkania, liczba uczestników imprezy, data wykonania usługi;

f)dane pozyskiwane od stron trzecich: z biur turystycznych, biur podróży, systemów rezerwacji i innych, w których Gość podał swoje dane na potrzeby skorzystania z usług oferowanych przez Pensjonat;

g) Jeżeli wymagają tego przepisy prawa, Pensjonat może wymagać od Gościa podania innych niezbędnych danych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych.

6. Prawa Gościa dotyczące przetwarzania danych osobowych – Gość ma prawo do:

a) dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania;
b) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania swoich danych ze względu na szczególną sytuację Gościa;
c)
wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych Gościa, gdy Administrator Danych zamierza je przetwarzać w celach marketingowych i/lub handlowych lub wobec przekazywania danych osobowych Gościa innemu podmiotowi;
d)
wniesienia skargi do organu nadzorczego zgodnie z art. 77 i art.79, gdy uznane zostanie, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku;
f)
uzyskania wyczerpującej informacji zgodnie z art.15 RODO dotyczącej:

 1. Udostępnianie danych osobowych Gościa – dane osobowe Gościa można udostępnić:

8. Przechowywanie danych osobowych - dane osobowe są przechowywane na czas obowiązywania umowy z Gościem, a także po jej zakończeniu w celach:

maksymalnie przez 10 lat od zakończenia wykonania umowy o świadczenie usług.

 1. Przetwarzanie danych w celach marketingowych i/lub handlowych będzie miało miejsce do czasu skutecznego wniesienia przez Gościa sprzeciwu, osiągnięcia celu przetwarzania lub wycofania przez Gościa zgody wobec dalszemu przetwarzaniu w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. Zgodę można wycofać nieodpłatnie na trzy sposoby zawsze z dopiskiem: „Do Administratora Danych”:

a) przesyłając informację pisemną w formie mailowej na wyżej wskazany adres;
b) przesyłając ją pocztą tradycyjną na adres Administratora Danych wskazany powyżej;
c)
składając pismo w recepcji Pensjonatu.

10. W przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, w których Gość może wziąć dobrowolnie udział, dane będą przetwarzane przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczenia nagród.

11. W celu rozliczalności, tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych, dane osobowe będą przechowywane przez okres, w którym istnieje obowiązek do zachowania danych lub dokumentów ich zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

12. W zależności od potrzeb niniejsza klauzula informacyjna może być modyfikowana. W związku z tym zaleca się regularnie sprawdzanie jej treści, szczególnie podczas rezerwacji w Pensjonacie.Dyrekcja Pensjonatu Amelia**